top of page
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou mamine, spol. s r. o., Bystrické sady 8709/56, 841 06 Bratislava, IČO: 53 384 865, DIČ 2121423678 zapísanou v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 150816/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.mamine.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci (ďalej len „e-shop“).

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku (ďalej len „kupujúci“). Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný dopyt kupujúceho, obdržanie oznámenia o prijatí objednávky a úhrada kúpnej ceny (ďalej len „elektronická objednávka“). Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s VOP Predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy. 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní́ služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov.

1.4 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme elektronickej objednávky.

2.2 Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní elektronickej objednávky po jej predchádzajúcom prijatí kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim (ďalej len „potvrdenie objednávky”).

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4 Predávajúci, pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok týmto zároveň̌ jasne informuje, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Ceny produktov ponúkaných Predávajúcim na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje, sú konečné, vrátane všetkých daní (ďalej len „kúpna cena“).

3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie. Kúpna cena a celkové náklady sú vyčíslené v objednávkovom formulári. 

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo jeho dodávateľov.

3.4 Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

3.5 Úhradu kúpnej ceny je možné realizovať v zásade prostredníctvom služieb PayPal, prevodom na účet predávajúceho, ktorý Vám poskytne po zadaní objednávky a zvolení tejto možnosti úhrady v samostatnom e-maili, alebo kreditnou/debetnou kartou (MasterCard, Visa a Maestro) prostredníctvom platobnej brány FONDY. 

3.6 Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky/číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705/. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.

 

3.7 Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby.

4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa dohodne s kupujúcim na spôsobe dodania tovaru. Spôsob doručenia tovaru je uvedený́ v objednávkovom formulári.

4.2 Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho. 

4.3 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo, v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatní kupujúci reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

4.4 Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru. 

4.5 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

5.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

5.2 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

5.3 Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

5.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.6 Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. 

5.7 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.8 Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

5.9 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je aj predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Reklamačné podmienky sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Podľa Obchodného zákonníka pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov.

6.2 Ak tovar – produkt – vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že zašle e-mail s popisom danej vady na napis@mamine.sk a následne obdrží e-mail s informáciami, ako postupovať ďalej.

6.3 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

6.4 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

6.5 Podmienky reklamácie:

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom. Tovar je možné reklamovať len s platným dokladom o kúpe. V prípade zistenia vady u zakúpeného tovaru je potrebné tento tovar bezodkladne reklamovať. Chybný výrobok kupujúci nesmie ďalej používať, aby bolo možné správne určiť príčinu vady. Ak by sa vada v dôsledku ďalšieho používania zväčšila, reklamáciu nebude možné uznať. Ak sa dajú vady odstrániť, predávajúci ich odstráni v súlade s § 622 Občianskeho zákonníka. V takom prípade nemá zákazník nárok na zľavu z ceny, na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. V prípade neodstrániteľnej vady spôsobenej výrobcom, brániacej riadnemu používaniu výrobku, má zákazník právo na výmenu výrobku.

6.6 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.7 Reklamáciu nemožno uznať v prípade:

- tovarových a funkčných zmien vlastností tovaru spôsobených prirodzeným opotrebením v priebehu záručnej doby; 

- mechanického poškodenia; 

- poškodenia alebo opotrebovania v dôsledku nedodržania starostlivosti (neoprávneného ošetrovania, poškodenia vodou, chemikáliami a pod.);

- nadmerným mechanickým opotrebením;

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby.

6.8 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Výsledok reklamácie bude kupujúcemu zaslaný elektronicky.

7.  Alternatívne riešenie sporov

7.1 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. 

7.2 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.3 Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.    

     

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1 Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

8.2 Dotknutá osoba je týmto informovaná, že akýkoľvek udelený súhlas, so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

8.3 Dotknutá osoba je týmto informovaná o právach dotknutej osoby, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

8.4 V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (§ 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

8.5 Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje, primárne z titulu vytvorenia možnosti uzatvorenia zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov medzi predávajúcim a spotrebiteľom, za účelom objednania a dodania tovaru, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa, cookies (ďalej spoločne všetko aj ako „osobné údaje“). Predávajúci využíva osobné údaje spotrebiteľa aj za účelom technickej správy webových stránok, spotrebiteľskú administratívu a v obmedzenom rozsahu aj na marketingové účely. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.   

8.6 Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka, na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom. 

8.7 Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

9.1 Poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov udeľujete spoločnosti mamine, spol. s r.o., so sídlom: Bystrické sady 8709/56 , 841 06 Bratislava, IČO: 53 384 865 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

9.2 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.

9.3 Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

 

10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 

10.3 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.4 Kupujúci zaslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page